PDF bijlage: Download

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Sportmassage2you is een praktijk voor Massage. Via onze website geven wij hierover informatie en bieden wij diensten aan bezoekers. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. 

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat d.m.v. een email naar

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten op onze website jij kiest te gebruiken.

 

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • NAW-gegevens
 • geslacht
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals bijvoorbeeld een bericht in het contactformulier

 

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten jij gebruikt):

 • om jou de mogelijkheid te bieden een dienst te bestellen via onze website .
 • om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.

 

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Tussentijdse aanvullingen op dit privacy reglement zullen altijd gepubliceerd worden op de website van Sportmassage2you.nl.(www.sportmassage2you.nl/nieuws) voorzien van verwijzing "privacyreglement".
Deze aanvullingen zullen opgenomen worden bij een volgende versie maar maken al wel onderdeel uit van dit privacy reglement.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.